top of page

TUFKOM Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

(STAUFF TÜRKİYE)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL BİLGİLENDİRME METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla kişisel verilerin korunmasının talep edilmesi, öncelikle anayasal bir haktır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 ve 7 Nisan 2016 tarihlerinde kabul edilmiştir. 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

STAUFF TÜRKİYE olarak önceliklerimiz arasında yer alan kişisel verilerin korunması için Şirketimizde sürekli güncellenen ve mevzuata uygun bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

 

STAUFF TÜRKİYE “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirket olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerin, çalışanların, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerin, çalışanlarının, hissedarlarının ve işbirliği içinde olduğumuz kurum yetkililerinin, şirket içi çalışanlarımızın kişisel verilerinin şirket içi diğer işverenlere bağlı işyerleri ve üçüncü kişiler 6698 sayılı Kişisel Veriler ile korunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğun tam bilinci ile kişisel verilerinizi KVK Kanunu'nda tanımlandığı şekliyle "Veri Sorumlusu" olarak aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?


Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için iş birimlerimiz tarafından; Firmamızın sunduğu ürün ve hizmetleri zevkinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önermek; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak; Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içinde bulunanların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi çerçevesinde kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir. .
​​
Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler; Kamu ile paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına https://en.stauff-turkiye.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
​​

İşlenen Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

​​
Topladığınız kişisel verileriniz; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden sizlere fayda sağlamak için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması; Firmamızın sunduğu ürün ve hizmetleri zevkinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önermek; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak; Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi çerçevesinde 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, faaliyetler. com/internet adresi ile kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda belirtilen amaçlarla sınırlıdır.


Kişisel Verileri Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

​​
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda gerçekleştirilen teknik ve usuli yöntemlerle işlenmekte; Bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunabilmek ve yürütebilmek için uygulanma imkanı bulunan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari uygulama ve dürüstlük kuralları esas alınarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. ticari faaliyetlerimiz bu çerçevede. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Bu kapsamda Şirketimizden ilgili kişiler olarak;

​​
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin bildirilmesini isteme bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
6698 Sayılı Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi mevzuata uygun olarak https:// internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılan başvuru formunu doldurarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. tr.stauff-turkiye.com.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğlere https://www.kvkk.gov.tr/ linkinden ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.

bottom of page